Nyhetsbrev

Fyll i formuläret nedan och ta del av våra nyhetsbrev.


Årsmöte söndagen 2020-05-10, protokollet klart

Årsmötesprotokollet återfinns nedan:

 

 

 

 

Årsmötet kommer att hållas på Hamnmagasinet enligt kallelsen nedan. Mot bakgrund av Coronaviruset och begränsningen till högst 50 personer har vi inte bjudit in några talare efter årsmötet. Vi kommer givetvis ändå att kunna svara på frågor som rör den lokala utvecklingsplanen och Kosterhavsentrén och vi serverar kaffe på ett sätt som gör att vi kan hålla avstånden.

 

Vi ska sitta glest i lokalen och om vädret tillåter sitter vi utomhus. Skulle det mot all förmodan bli för många som vill delta så kommer medlemmarna att ha förtur. Vi hoppas på en fin dag och ser gärna att det kommer intressanta frågor från er som kommer.

 

Styrelsen i Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening

 

 

 

Samhällsföreningen Resö Galtö Ekonomisk förening - Förslag till stadgeändringar 2019.

 

Förslag på grund av ändrad lagstiftning

 

Bakgrund

 

Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats för att modernisera och göra reglerna mer lika vad som gäller för aktiebolag.  Flera av nyheterna i lagen (som trädde i kraft 1 juli 2016) kräver stadgeändringar för att tillämpas och styrelser skall senast 20 juni 2018 lägga fram förslag på nya stadgar.

 

Styrelsen har sett över samhällsföreningens stadgar och beslutade vid ett styrelsemöte den 24 maj 2018 att föreslå att stadgarna justeras på följande punkter:

 

·         Tidpunkter för utskick av kallelser till såväl ordinarie som extra föreningsstämma.

 

·         Kallelse och annan information skall kunna skickas elektroniskt  till medlemmar som  uppgivet e-postadress.

 

·         Kravet om att det för en ändring av stadgarna krävs beslut i två på varandra följande stämmor  behålls.

 

·         Dagordningen för stämman justeras så att nuvarande punkt 9 om fastställande av balans- och resultaträkning  bättre samordnas med nuvarande punkt 11 om beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

 

 

 

Förslag till reviderade stadgar

 

 

 

I texten nedan gulmarkeras de avsnitt i stadgarna som föreslås bytas ut.

 

 

 

§19 Föreningsstämma   (nuvarande lydelse)

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under juni månad.

 

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorer eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar.

 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

 

Rösträtt genoms skriftlig fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem som ombud företräda mer än en (1) annan medlem.

 

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall av denna av den som styrelsen utsett.

 

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen genom brev under den till föreningens uppgivna adressen . I kallelsen skall angivas de ärenden som skall bli föremål för behandling.

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara utsänd tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall vara utsänd tidigast fyra (4) veckor och senast en (1)  vecka före stämman.

 

Styrelsen skall omedelbart genom brev underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsstämma.

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §19 ovan byts mot:

 

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen genom brev under den till föreningens uppgivna adressen  eller via e-post under den till föreningen uppgivna e-postadressen . I kallelsen skall angivas de ärenden som skall bli föremål för behandling.

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara utsänd tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall vara utsänd tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

 

Styrelsen skall omedelbart genom brev eller e-post underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsstämma.

 

 

 

 

 

§ 20 Ärenden på ordinarie föreningsstämma (nuvarande lydelse)

 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

 

 

 

1. Stämmans öppnande

 

2. Val av ordförande för stämman

 

3. Anmälan av protokollförare

 

4. Upprop och fastställande av röstlängd

 

5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare

 

6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

 

7. Presentation av årsberättelse

 

8. Presentation av revisionsberättelse

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

11. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

12. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda

 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter

 

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

 

15. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

 

16. Val av valberedning jämte sammankallande

 

17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

 

18. Motioner

 

19. Information från styrelsen

 

20. Övriga ärenden som stämman beslutar upptaga till behandling

 

21. Stämmans avslutande

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §21 ovan byts ut så att dagordningen lyder:

 

 

 

1. Stämmans öppnande

 

2. Val av ordförande för stämman

 

3. Anmälan av protokollförare

 

4. Upprop och fastställande av röstlängd

 

5. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare

 

6. Fastställande av dagordningen

 

7. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning

 

8. Presentation av årsberättelse

 

9. Presentation av revisionsberättelse

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

12. Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda

 

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 

15. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleanter

 

16. Val av valberedning jämte sammankallande

 

17. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

 

18. Motioner

 

19. Information från styrelsen

 

20. Övriga ärenden som stämman beslutar upptaga till behandling

 

21. Stämmans avslutande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§21 Motionstid (nuvarande lydelse)

 

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad före stämman. För stämmans prövning av uteslutningsbeslut gäller bestämmelsen i §9.

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §21 ovan byts mot:

 

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 6 veckor före stämman.

 

 

 

 

 

§22 Meddelande (nuvarande lydelse)

 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall anslås på anslagstavla eller sändas till medlemmarna skriftligen via brev.

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §22 ovan byts mot

 

Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma skall anslås på anslagstavla eller sändas till medlemmarna skriftligen via brev eller e-post.

 

 

 

 

 

§25 Stadgeändring (nuvarande lydelse)

 

Beslut om ändring av dessa stadgar sker i enlighet med vad som föreskrivs i  7 kap 14 och 15 § Lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

 

Ny huvudregel för stadgeändring är att beslut kan fattas på stämma med 2/3 majoritet. Det krävs alltså inte längre två på varandra följande stämmor. Stadgarna kan dock ange strängare krav och styrelsen föreslår att det tidigare förfarandet med  beslut i två på varandra följande stämmor bibehålls. 

 

 

 

Styrelsen föreslår att den gulmarkerade texten i §25 ovan byts mot:

 

 

 

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. För att beslutet skall vara giltigt krävs att beslutet, vid båda stämmorna,  skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.  

 

 

 

Förslag om ändrat antal styrelseledamöter

 

Nuvarande lydelse i stadgarna:

 

§ 13                     Styrelse

 

Föreningens styrelse skall bestå av fem (5) till nio (9) ledamöter och två (2) suppleanter. Sommarboende på Resö och Galtö utser en ordinarie ledamot via protokollförande förening öppen för alla ej kyrkobokförda på Resö och Galtö och som där äger hela eller del i fastighet.

 

Övriga väljs av medlemmarna enligt följande kriterier:

 

  1. Valbar är medlem i föreningen som fyllt 18 år
  2. Medlemmar i föreningen som fyllt 18 år väljer styrelsen
  3. Styrelsemedlemmar väljs på två år. Vid första valtillfället med dessa nya stadgar väljs hälften av styrelsemedlemmarna på ett år.
  4. Förslag till styrelsemedlemmar lämnas av valberedningen. Enskild medlem som är närvarande på årsmötet kan föreslå ytterligare kandidater.
  5. Årsstämman väljer styrelseledamöter.

 

 

 

Styrelsen konstituerar sig själv.

 

Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ordinarie ledamöter överstiger hälften av hela antalet valda ordinarie ledamöter. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslut dock utgöra mer än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter.

 

Suppleant, som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, äger rätt att närvara, men ej deltaga i besluten. När inget annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra.

 

Om mer än trettio (30) medlemmar skriftligen till styrelsen begär att allmänna val skall anordnas åligger det styrelsen att tillse att valberedningen anordnar allmänna val. Valberedningen måste vid ett valdeltagande över 50% följa valresultatet i sitt förslag till styrelsekandidater till årsstämman.

 

 

 

Förslag till ändring av gulmarkerad text:

 

Föreningens styrelse skall bestå av fem (5) till elva (11) ledamöter och två (2) suppleanter.